потреба

 • 113вербализам — (лат. verbum збор) употребување на многу зборови без потреба и без подлабока содржина, празно зборување …

  Macedonian dictionary

 • 114воркохоличар — (анг. workaholic) човек што страда од несовладлива потреба да работи …

  Macedonian dictionary

 • 115галиматијас — (фр. galimatias) збрка во говорот или во пишувањето, трупање на зборови без потреба и смисла, бесмислици …

  Macedonian dictionary

 • 116гигантоманија — (грч. gigas, mania страст лудило) склоност кон градење на огромни зданија (без потреба) …

  Macedonian dictionary

 • 117графоманија — (грч. grapho, mania) мед. болест што се манифестира со несовладлива потреба за пишување на книжевни дела, без оглед на нивната вредност …

  Macedonian dictionary

 • 118десидерат — (лат. desideratum) нешто што е пожелно, што недостига, што го нема, потреба, недостиг, празнина што би требало да се пополни …

  Macedonian dictionary

 • 119десидеративен — (лат. desiderativus) што изразува желба, потреба …

  Macedonian dictionary

 • 120десидерација — (лат. desideratio) 1. немање, недостиг 2. потреба, желба …

  Macedonian dictionary

 • 121евентуално — (лат. eventuale) по можност, во случај на потреба, ако се случи, случајно …

  Macedonian dictionary

 • 122контемплација — (лат. contemplatio) 1. разгледување, размислување, мисловно набљудување, длабоко понирање со мислите во нешто 2. умување, размислување што нема потреба од практична реализација …

  Macedonian dictionary

 • 123копилот — (лат. со , Фр. pilote) еден од двајцата пилоти во авион, втор по старешинството, кој, по потреба, го презема управувањето со авионот …

  Macedonian dictionary

 • 124литанија — (грч. litaneia) 1. црковна молитва што се пее во случај на потреба 2. фиг. додевно ломотење, долго и додевно повторување на исти работи, тормозење …

  Macedonian dictionary

 • 125лорњон — (фр. lorgnon) очила без дршки (што не се држат постојано на очите туку по потреба се фиксираат на носот со специјална пружина или се држат со рака за долга склопитна дршка) …

  Macedonian dictionary

 • 126мемориска адреса — (анг memory address) адреса претставена со цифри, означува единица површина во меморијата во која може да се запише информација 5. свечена честитка од некое здружение или некој колегиум за славеникот 6. фиг вештина снаодливост, умешност 7. банк… …

  Macedonian dictionary

 • 127оказион — (лат. ocasio) 1. поволен случај, поволна можност (за купување или продавање) 2. случка, непријатна случајност, непријатност 3. повод, причина 4. потреба, нужда …

  Macedonian dictionary

 • 128постулат — (лат. postulatum) 1. суд до кој не се доаѓа со сопствено искуство, туку се прифаќа како појдовна точка, без докази 2. тврдење претпоставка што е сама по себе толку очигледна што нема потреба да се докажува 3. барање, излагање …

  Macedonian dictionary